Gwarancja na naczynia ze stali nierdzewnej

Philipiak Milano to najwyższej jakości nowoczesne, ujęte w minimalistycznej formie i nowoczesnym designu naczynia oferujące zdrowe, bezpieczne gotowanie wysokiej jakości.

 

Systemy kuchenne z serii PHILIPIAK MILANO zostały zaprojektowane przez profesjonalistów 
i są przeznaczone dla znawców kuchni. W całości zostały wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej INOX 18/10, która zapewnia sztywność i brak odkształceń.

 

Nasze produkty są najwyższej jakości, dlatego objęliśmy je 25 letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje również termostaty i uchwyty naczyń.

 

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant w ramach Gwarancji zapewnia:
– Towar wolny od wad fizycznych który sprawnie działa, jeżeli jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, – usługę Door-to-Door – odbiór reklamowanego Towaru od Uprawnionego z Gwarancji w umówionym terminie i miejscu oraz zwrot Towaru po zakończeniu procesu reklamacyjnego przez przewoźnika na koszt Gwaranta.

2. W przypadku dostarczenia do serwisu Towaru, który jest pozbawiony wad fizycznych, objętych niniejszą gwarancją, uzasadnione i udokumentowane koszty oględzin i testowania ponosi Uprawniony z Gwarancji.

3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze (np. usterki Towaru spowodowane uszko- dzonymi częściami lub wadami produkcyjnymi) ujawnione w Okresie Gwarancji liczonym od Daty Sprzedaży. Wady tego rodzaju są usuwane bezpłatnie przez Gwaranta lub autoryzowany punkt serwisowy w terminie 7 dni od daty uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji powinien przedstawić w zgłoszeniu reklamacyj- nym zastrzeżenia dotyczące Towaru i przekazać je przewoźnikowi (opcja door-to-door) lub bezpośrednio na adres Działu Reklama- cji Gwaranta – Warszawa (04-462); ul. Strażacka nr 63/65 wraz z Dokumentem Gwarancyjnym). Koszt dostawy towaru do Działu Reklamacji Gwaranta w ramach wykonywania uprawnień objętych Gwarancją ponosi Gwarant.

5. Termin ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 7 dni i liczony jest od daty dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta. Gdy okoliczności reklamacji nie pozwalają na zakończenie postępowania reklamacyjnego w ww. terminie, wówczas decyzja zostanie podjęta po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności reklamacji, o czym Uprawniony z Gwarancji zostanie poinformowany wraz z podaniem prawdopodobnego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6. W wyniku uznania reklamacji za zasadną Gwarant bezzwłocznie dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu na fabrycznie nowy, który zostanie dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji. W chwili wymiany wadliwy produkt (lub jego część) staje się własnością Gwaranta.

7. Jeżeli Gwarant nie uzna reklamacji, Towar zostanie zwrócony Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku nieodebrania Towaru, odbiór będzie możliwy przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie z magazynu Gwaranta, po uprzednim poinformowaniu Gwaranta. W przypadku braku odbioru w terminie 30 dni Uprawnionego z Gwarancji obciążać mogą uzasadnione i udokumnetowane koszty magazynowania.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiących w Towarze oraz powstałe na skutek:
a) samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
b) nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa,
c) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
d) uszkodzeń o charakterze mechanicznym, chemicznym, termicznym,
e) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej (np. awarii sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych),
f) uszkodzeń wynikających z nietypowego zastosowania Towaru (w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem).

9. Przysługującym Uprawnionemu z Gwarancji uprawnieniem jest wyłącznie żądanie naprawy Towaru. W przypadku uznania roszczeń za zasadne Gwarant dostarczy naprawiony lub wymieniony Towar (wedle swojego uznania). W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Gwarant może również zaproponować odpowiednie odszkodowanie pieniężne.

10. Dochodzenie roszczeń z niniejszej Gwarancji możliwe jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a uprawnienia z niej wynikające mogą być realizowane niezależnie.

Wybierz zestaw
Pojedyńcze naczynia
Jak i gdzie kupić?